جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی از 45 روزگی تا پایان 4 ماهگی

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی از 45 روزگی تا پایان 4 ماهگی

جیره غذایی جوجه بوقلمون محلی از 45 روزگی تا پایان 4 ماهگی

جیره جوجه بوقلمون محلی

بالانس شده بر پایه پروتئین گیاهی سویا و ذرت

میزان انرژی : 2/9 کیلو کالری

میزان پروتئین : 24 درصد

جیره فوق در دوحالت سنتی با بامکملهای جداگانه ( متیونین لیزین کولین و ...)

هم با کنسانتره 5 درصد گوشتی بالانس شده که عزیزان پرورش دهنده

به هرکدام که دسترسی داشتند میتوانند باخیال راحت استفاده کنند